Bokningsvillkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan Kronans Bed & Breakfast, nedan angivet som KB&B och KB&Bs gäster nedan kallad Resenären, som själv eller genom annan träffar avtal med KB&B enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet gäller boende.

När blir bokningen bindande?
Bokningen gäller för såväl KB&B som för Resenären så snart KB&B bekräftat bokningen.

Har bokningen skett via telefon så är bokningen bindande när nyckeln hämtats ut nyckelskåpet enligt anvisning och bekräftelse via sms. Nyckeln får endast hämtas av mottagaren av bekräftelsen

Bokningarna är personligt bindande till innehavaren av det telefonnummer som anges vid bokning och som uppges som mottagare av bekräftelse via sms, om inte annat överenskommits vid bokningstillfället.

Minimiålder för bokning
För att boka/ingå avtal med KB&B måste man vara 18 år. Vid boende i större sällskap ska minst två personer vara fyllda 18 år. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet.

När ska betalning ske?
• För bokningar via hemsida eller telefon så betalas vistelsen som senast vid utcheckning efter vistelsen.
• För bokningar online gäller betalning som står i avtalet på aktuell bokningssida.

Avbokning
Resenären kan avboka muntligen eller skriftligen till KB&B på telefon 0708-818283 eller e-post: info@kronanvara.com. Notera att avbokning inte är giltig förrän resenären erhållit en skriftlig bekräftelse från KB&B, antingen på mail eller sms.

Ändring av bokning
Om möjlighet finns att ändra på delar av bokningen så görs detta kostnadsfritt.

Avbokningsregler
Kostnadsfri avbokning gäller fram till 72 timmar innan ankomst, halva totalsumman för vistelsen ska betalas om det avbokas mellan 72 & 24 timmar. 24 timmar eller senare innan ankomst så ska hela summan betalas.

Om något går fel
Om hela eller delar av bokningen inte kan levereras enligt bokningsbekräftelsen och om inget ersättningsarrangemang kan ordnas (vars skillnader mot det som är bokat är så små att det saknar betydelse t.ex. hotell eller stuga i samma klass) så har Resenären rätt att avboka. Resenären får då tillbaka allt som är inbetalt, med avdrag för värdet av de delar av bokningen som ev. redan hunnit utnyttjas samt avbeställningsskydd, ändrings-och bokningsavgift. Om Resenären har klagomål måste detta framföras till KB&B inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen skall rapporteras omedelbart, detta görs i första hand till ex. hotellet. Om Resenären underlåtit att söka rättelse under hyrestiden och därmed ej givit hotellet möjlighet att rätta till eventuella brister, kan Resenären inte i efterhand kräva ersättning. Om Resenären ändå inte är nöjd med kompensationen/ersättningen skall detta framföras skriftligen senast 30 dagar efter avresa.

Som arrangör är KB&B skyldiga att se till att:
• Resenären får en skriftlig bekräftelse på bokningen.
• Resenären får handlingar och övriga uppgifter i god tid.
• Köpta tjänster stämmer med beskrivningen. KB&B ansvarar inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till Resenären utan KB&Bs vetskap och som KB&B inte känt till. (Om Resenären överenskommit om något som inte omfattas av arrangörens avtal, se till att få det skriftligt och undertecknat av ägare eller kontaktperson).
• Resenären informeras om alla väsentliga förändringar, som rör bokningen.
• Om Resenären inte är nöjd med hela eller delar av bokningen så är det KB&B Resenären skall vända sig till.

Vad har Resenären för skyldigheter?
• Resenären har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal vid manuell hantering som är av väsentlig betydelse för Resenären skall vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas.
• Resenären ansvarar själv för kontroll och ev. införskaffande av reseförsäkring via sin hemförsäkring eller alternativt försäkringsbolag.
• Om Resenären har något klagomål gällande objektet skall Resenären i första hand kontakta värden/hotellet så att eventuella oklarheter kan lösas under Er vistelse.
• Resenären skall vid bokningstillfället uppge om Resenären lider av någon typ av allergi så KB&B som förmedlare har möjlighet att hitta rätt objekt.
• KB&B reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.


Personuppgifter
Genom att betala samtycker Resenären till att personuppgifter får behandlas av KB&B. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att KB&B har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren för avbeställningsskyddet samt att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om försäkrings- och betalningstjänster samt reserelaterade erbjudanden. Vid onlinebokning erhåller kund mailbekräftelse samt efter avresa ett uppföljningsmail med frågor. Gästens synpunkter och svar är till stor hjälp för oss.

Force Majeure
För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans ställs in beroende på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led. Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.